Tagasi Back ENG / EST

Kasutustingimused

Alljärgnevad Kasutustingimused koos Andmekaitsetingimustega („Tingimused“) rakenduvad teenuste („Teenused“) igakülgse kasutuse suhtes SMS sõnumite saatmise platvormil („Platvorm“). Teenust omab ja osutab Direct Messenger OÜ („Teenusepakkuja“) aadress on Toompuiestee 18/Falgi tee 6. Tallinn 10149, registrikood: 11981389. Teenust pakutakse teie („Kasutaja“) nõusolekul, muutmata nii käesolevas dokumendis sisalduvaid tingimusi kui ka kõiki muid eeskirju, reegleid ja juhiseid, mida Teenusepakkuja võib aeg-ajalt avaldada.

Juurdepääs

Teenuste kasutajaks registreerides või seda kasutades kinnitab Kasutaja, et on tutvunud nii käesolevate Kasutustingimustega kui ka Andmekaitsetingimustega ning nendest aru saanud. Kõik Tingimused on Kasutajale järgimiseks kohustuslikud.
Kasutaja kasutab Teenust ainult õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas Tingimustega.

Teenusepakkuja teeb Tingimuste alusel Kasutaja jaoks kättesaadavaks iseteenindusliku SMS sõnumite saatmise tarkvara.

Teenuste kasutamiseks peab Kasutaja registreerima Platvormil, luues konto ja esitades kogu vajaliku teabe.

Enne Teenuste kasutama hakkamist peab Kasutaja täitma registreerimisvormi. Esitatud andmeid kasutatakse ainult Teenuste osutamiseks ja arveldamisega seotud eesmärkidel. Kasutaja kinnitab, et kogu registreerimisvormil esitatud teave on tõene. Kasutaja uuendab teavet vastavalt vajadusele, et tagada selle ajakohasus, terviklikkus ja täpsus.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kontol toimuvate tegevuste eest. Kasutaja peab kaitsma oma konto salasõna.

Kasutaja peab teavitama viivitamatult Teenusepakkujat kõigist turvarikkumistest või tema konto omavolilisest kasutamisest. Teenusepakkuja ei ole vastutav Kasutajale tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud Kasutaja konto omavolilise kasutamisega.
Kasutaja on vastutav Teenusepakkujale või kolmandale osapoolele põhjustatud kahjude, kaotuste või kulude eest, mis on põhjustatud 1) Teenuse kasutamisega Kasutaja poolt, 2) Teenuse kasutamisega kolmanda osapoole poolt Kasutaja salasõna ja kontoteabe abil.

Konfidentsiaalsus

Käesolevate Tingimuste osapooled on kohustatud säilitama Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud teabe konfidentsiaalsena ja mitte avaldama sellist konfidentsiaalset teavet kolmandatele osapooltele (v.a juhtudel, kus sellise teabe jagamine on põhjendatult vajalik teenuste osutamiseks käesolevate Tingimuste alusel ja see on eelnevalt kokku lepitud).

Konfidentsiaalse teabe avaldamine ja edastamine kolmandatele osapooltele ei ole lubatud ilma teise osapoole eelneva kirjaliku loata (v.a juhul, kui konfidentsiaalse teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest).

Konfidentsiaalne teave on muuhulgas teave, mis on hangitud Kasutajalt Teenuste osutamise käigus. Teenusepakkuja kohustub nimetatud andmeid mitte kasutama muul eesmärgil kui Kasutajale Teenuste pakkumiseks või Kasutajale tugiteenuste osutamiseks ning mitte mingil juhul jagama neid kolmandate osapooltega (v.a Kasutaja kirjaliku taotluse alusel).

Teenused

Teenusepakkuja kohustub rakendama igakülgseid jõupingutusi, et tagada Teenuste pidev ja katkematu toimimine.

Teenusepakkuja ei anna garantiisid mobiilsideoperaatorite poolt osutatavate teenuste toimimise osas. 

Teenusepakkuja ei ole vastutav Teenuste osutamise eest juhtudel, kus Teenuste kättesaadavus ei sõltu Teenusepakkuja tegevusest või tegevusetusest (sidevead, tehnilised rikked väljaspool Teenusepakkuja serverit ja sidevõrku, katkestused kolmandate osapoolte rakendustes või teenustes jne).

Teenusepakkuja jätab endale õiguse tühistada kinnitamata kontod või kontod, mis on olnud pikemat aega mitteaktiivsed.

Teenusepakkujal on õigus sulgeda konto viivitamatult, kui Kasutaja rikub Tingimusi või seadust.

Kasutaja võib Teenuste kasutamisest igal ajal loobuda, saates vastavasisulise kirjaliku teatise Teenusepakkujale ühe (1) kuu pikkuse etteteatmisajaga.

Teenuste kasutamisest loobumisel, lõpetamisel, muul mõjuval põhjusel tagastatakse Kasutajale krediit kontol oleva summa ulatuses, peale vastava taotluse saamist õigustatud isiku poolt. Kontol olevast summast arvestatakse maha ülekande kulud ja kantakse 14 päeva jooksul õigustatud isiku pangakontole

Muudatused

Teenusepakkuja võib ilma etteteatamata muuta kõiki Kasutustingimusi, Andmekaitsetingimusi või Platvormil sisalduvaid tingimusi, sh hinnad. Kõik sellised muudatused jõustuvad viivitamatult pärast nende avaldamist Teenusepakkuja poolt smart.messenger.ee/Jazz/useragreement.php 
Kasutaja on vastutav selliste muudatuste läbivaatamise ja nendega tutvumise eest.

Teenuste jätkuvat kasutamist Kasutaja poolt pärast sellise teavituse tegemist käsitletakse muudetud tingimustega nõustumisena Kasutaja poolt. 

Maksed

Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja Platvormil teostama makse soovitud summa ulatuses, et lisada kontole krediiti.

Uued kontod luuakse krediidiga 0,5 euro väärtuses sõnumisaatmise testimiseks.

Kõik tasud peavad olema ette ära makstud: Kasutaja ei saa Teenuseid enne kasutada, kui kõik maksmisele kuuluvad maksed on tasutud ja Teenusepakkuja poolt vastu võetud. Makseid Teenuse kasutamise eest saab teha pangaülekande või krediitkaardiga.

Kasutajale esitatakse arve kalendrikuu jooksul saadetud sõnumite arvu alusel ja see laaditakse üles kasutajakontole. Arve saadetakse e-postiga vaid juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud.

Teenuste hinnakiri asub aadressil smart.messenger.ee/Jazz/pricelist.php

Direct Messenger OÜ on maksete osas isikuandmete vastutav töötleja, edastades maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Arveldamine toimub eurodes.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Teenuste keelatud kasutusotstarbed

Kasutaja ei tohi edastada ühtki sõnumit või andmeid Teenuse abil, mis:

Kasutaja peab viivitamatult teavitama Teenusepakkujat Teenuste abil kõigi selliste keelatud sõnumite saatmisest.

Eelmainitud viisil Teenuse kasutamine toob kaasa Kasutaja konto kohese sulgemise.

Kui Teenusepakkuja suhtes rakendatakse trahve Teenuse abil keelatud sõnumite saatmise tõttu, on Kasutaja vastutav selliste sõnumite saatmise või selliste sõnumite saatmiseks kasutatud konto omamise eest ning on kohustatud iga sellise trahvi täielikult tasuma.

Kasutaja hüvitab Teenusepakkujale ja käsitleb teda mittevastutavana kõigi nõuete osas, mille on esitanud kolmandad osapooled eelmainitud rikkumiste tõttu või sellest tulenevatel asjaoludel või mis tulenevad õigusaktide või kolmandate osapoolte õiguste rikkumisest Kasutaja poolt.

Vääramatu jõud

Pooled ei ole mingil juhul vastutavad, kui käesolevatest Tingumustest kinnipidamine või täitmine ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõu all mõistavad pooled selliseid olukordi nagu streik, tööseisak, mäss, sõjalised tegevused, epideemiad, loodusõnnetused, tulekahju ja seisak mobiilivõrgu operaatorite või teiste partnerite juures, mida kumbki Pool ei suuda ette näha ega mõjutada või mille tekkimise eest ei saa kumbagi poolt käsitleda vastutavana. Kumbki Pool on kohustatud teist poolt koheselt vääramatu jõu situatsiooni tekkimisest informeerima ja rakendama kõiki meetmeid, et tekkida võiv kahju oleks võimalikult minimaalne. Vääramatule jõule võib tugineda kui tuginev pool on andnud teisele poolele üle kirjaliku teate hiljemalt 5 (viis) tööpäeva jooksul peale vääramatu jõu ilmnemist.

Lõppsätted

Kõik käesolevatest Kasutustingimustest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.Terms & Conditions

The following terms and conditions together with Privacy policy (the „Agreement“) govern all use of the services (the „Service“) on messaging platform (the „Platform“) available. The Service is owned and operated by Direct Messenger OÜ („Service Provider“) adress is Toompuiestee 18/Falgi tee 6, Tallinn 10149 registry code: 11981389. The Service is offered subject to your (the „User“) acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies and procedures that may be published from time to time by Service Provider.

Access

By registering for or using the Service the User agrees having read and fully understood the Agreement and having entered the Agreement and being bound by the terms in the Agreement. 
The User will use the Service only for lawful purposes in accordance to the Agreement.

On the basis of the Agreement, the Service Provider makes available to the User the self-service messaging service software.

In order to use the Service, User has to register on the Platform by creating an account and by filling-out all required information.

Before using Service, User must complete an online registration form. Provided information is used only for providing Service and for billing purposes. User hereby agrees that all information provided in the registration form is true. User will update information as required in order to keep it current, complete and accurate.

User is solely responsible for the activity that occurs on account. User must keep its account password secure.

User must notify the Service Provider immediately of any breach of security or unauthorized use of its account. Service Provider will not be liable for User`s losses caused by any unauthorized use of User’s account. 
The User is liable for any damages, losses or costs to Service Provider or any third party sustains as a result of 1) the User using the Service, 2) a third party using the Service with the User’s password or account information.

Confidentiality

The Parties to this Agreement are required to keep the information received during the provision of the service confidential and not to disclose such confidential information to third parties (except in cases where the sharing of such information is reasonably necessary for the provision of services on the basis of this Agreement and is agreed in advance).

Publication and transfer of confidential information to third parties is not permitted without the prior written consent of the other Party, unless the obligation to disclose confidential information results from the law.

Confidential information is, inter alia, data obtained by the User during the provision of the service. The Service Provider undertakes not to use the data named for any purpose other than to provide the User with the Service or to provide the User with the support and in no case to share them with any third parties (except the User's written request).

Service

The Service Provider undertakes to make every effort to ensure the continuous and uninterrupted operation of the Service.

Service Provider makes no guarantees regarding the performance of the mobile operators. 

The Service Provider is not responsible for the provision of the Service in cases where the availability of the Service does not depend on the Service Provider's activities or omissions (communication errors, technical failures outside the Service Provider's server and communication network, interruptions of third-party applications or services etc.).

The Service Provider reserve the right to delete unconfirmed accounts or accounts that have been inactive for extended periods of time.

The Service Provider has the right to close the account immediately if the user violates the Agreement or the law.

The Agreement may be terminated bu User at any time by sending a written notice to Service Provider prior (1) one month.

As the Services are waived, terminated or for any other reason, the User shall be refunded the amount of the credit on the account, after receiving the request by the person entitled. The transfer costs are deducted from the amount and will be transfered to the bank account of person entitled.

Modifications

All of the terms in the Agreement, Privacy Policy and on the Platform including the pricing are subject to change by Service Provider at any time without prior notification. Any such changes become effective immediately after being published by Service Provider on smart.messenger.ee/Jazz/useragreement.php
User shall be responsible for reviewing and becoming familiar with any such modifications.

Use of the Service by User following such notification constitutes User's acceptance of the terms and conditions of Agreement as modified. 

Payments

In order to use the Service, the User must make a payment on the Platform of the amount required to add a credit to the account.

New accounts will be provided with test credits in the amount of 0,5 euros.

All charges are payable in advance - the User cannot use the Service until all due payments have been received by the Service Provider. Payments for using the Service can be made by bank transfer or by using a credit card.

The invoice is presented to the user on the basis of the number of messages sent out in the calendar month and is uploaded to the user account. Invoice will be sent via email only when agreed separately.

The pricelist of the service is located smart.messenger.ee/Jazz/pricelist.html

Direct Messenger OÜ is the controller of personal data for payments by forwarding personal data necessary for the execution of payments to the authorized processor to Maksekeskus AS.

Billing is done in euros.

VAT in amount of 20% will be added to the prices.

Prohibited use of Service

Under any circumstances the User shall not transmit any messages and data using the Service which:

The User is to immediately notify the Service Provider of any such prohibited messages has been sent using the Service.

Violation of this Agreement will result in the termination of Users account and the Agreement with the User related to the account.

In the instance of any fines being levied against Service Provider as a result of prohibited messages having been sent using the Service, the User is responsible for sending such messages or owning the account used to send such messages is held liable to pay each fine in its entirety.

User will indemnify and hold Service Provider harmless from any claim or demand, made by any third party due to or arising out of breach of this Agreement, or Users violation of any law or the rights of a third party.

Force majeure

In no case shall the parties be liable if compliance with the Agreement or enforcement is not possible due to force majeure. By force majeure the parties understand situations such as strike, standstill, rebellion, military activities, epidemics, natural disasters, fires and downs of mobile network operators or other partners that neither Party can foresee or influence, or for which neither Party can be held liable and arising after the conclusion of this Agreement. Each Party is obliged to inform and implement all measures immediately in the event of the occurrence of force majeure by the other Party in order to minimize the damage that may be caused. Force majeure may be relied upon if the Party has given written notice to the other Party within 5 (five) business days after the occurrence of force majeure.

Final Provision

All disagreements arising from this Agreement shall be settled by negotiation. In the event that the negotiations do not produce results, disputes shall be settled in accordance with the procedure prescribed by the legislation of the Republic of Estonia.