Tagasi Back ENG / EST

Andmekaitsetingimused

Direct Messenger OÜ austab eraelu puutumatust ja on täielikult pühendunud isikuandmete kaitsmisele ja nende kasutamisele vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele. Järgnevad andmekaitsetingimused kirjeldavad seda, kuidas meie isikuandmeid töötleme ja millised õigused on seoses sellega meie Klientidel ja Andmesubjektidel. Direct Messenger töötleb isikuandmeid ainult käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärkidel.

Meie Teenuste kasutamise või SMS platvormile sisenemise ja kasutamisega kinnitate oma nõusolekut kõigi tingimustega, mis on toodud käesolevates andmekaitsetingimustes, kasutus­tingimustes ja muudes meie platvormile postitatud eeskirjades. Klient ja Direct Messenger järgivad kõiki kohaldatavaid seadusi, mis puudutavad isikuandmete töötlemist ja kaitset.

Andmete töötlemine

Teenuste osutamise käigus töötleme andmeid, et tuvastada teie isikut, võtta teiega ühendust ja saata teile arveid, kogume selliseid andmeid nagu nimi, perekonnanimi, ettevõtte nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, makseandmed ja muu teave, mille te meile edastate.

Selleks, et meie Teenuste puhul tugiteenuseid osutada, teid paremini teenindada ning oma Teenuseid täiustada ja rakendada, töötleme teie kontoga seotud andmeid. Näiteks telefoninumbrid, sõnumi sisu ja muud sellega seotud teavet, mida teie Kliendina olete otsustanud kasutada seoses teile osutatud Teenustega, mis on üksikasjalikumalt toodud välja teie vastaval kontol.

Isikuandmete töötlemisel ühenduses meie Teenustega (nt edastades sõnumeid ettevõtte või teise isiku nimel), kinnitate, et olete omandanud kõik vajalikud nõusolekud või on teil olemas muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Direct Messengeri ja kolmandate isikute andmed, keda Direct Messenger kasutab Teenuste osutamiseks.

Teie e-posti aadressi või telefoninumbrit töödeldakse selleks, et saata teile teateid, mis on hädavajalikud meie Teenuste osutamiseks.

Sujuva kliendisuhte tagamiseks töötleme me teavet, mida te esitate meie platvormil, e‑mailides või muude sidevahendite kaudu. Me kasutame seda teavet oma Teenuste osutamiseks ja täiustamiseks ning vastame teie küsimustele seoses pakutavate Teenustega.

Andmete turvalisus

Kooskõlas kohalduvate seadusega kasutame mõistlikke ja asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, et kaitsta isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust.

Andmebaase hoitakse serverites, mis on kaitstud tulemüüride, salasõnade ja muude vajalike tehniliste meetmetega, et kaitsta meie servereid volituseta süsteemi pääsemise eest, lubades ainult usaldusväärsetel töötajatel meie süsteeme hallata. Nõutav on vajalike turva­meetmete kasutamine andmete juurdepääsu ja nende käsitlemise tarvis. Andmebaaside turvakoopiaid hoitakse lukustatud kohtades, millele pääsevad ligi ainult volitatud isikud.

Direct Messenger kasutab HTTPS-ühendust, mis tähendab, et arvutiühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Internetilehitseja roheline väli koos tabaluku märgiga näitab turvalist ühendust. Sertifikaadi autentsuse kontrollimiseks vajutage tabaluku märgil.

Kahjuks ei saa ühegi andmeedastus- ega hoiusüsteemi turvalisust tagada 100%, mistõttu ei saa me garanteerida teabe absoluutset turvalisust. Soovitame teil hoolitseda veebis teie valduses olevate isikuandmete eest ja looma oma SMS-kontole tugevad salasõnad, piirama ligipääsu oma arvutile ja veebilehitsejale, logides välja pärast oma sessiooni lõpetamist ning vältima meile tundliku teabe edastamist, mille avaldamine võib teie arvates tekitada teile olulist kahju.

Kõik meie volitatud töötajad, kes on seotud teie poolt meile antud teie ja kolmandate isikute isikuandmete töötlemisega, on sidunud end konfidentsiaalsuskohustusega ning nad ei töötle muul moel teie isikuandmeid ilma teie volituseta, kui see ei toimu teile meie teenuste osutamise eesmärgil.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse (st riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ega ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna kokkuleppega) on lubatud ainult Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele ning nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, täien­damist, kustutamist, ülekandmist või kasutamise piiramist, pöördudes meie poole kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Juhul, kui tei on alust arvata, et me oleme seadusevastaselt töödelnud teie isikuandmeid, on teil õigus esitada kaebus kasutades alltoodud kontaktandmeid või pöörduda andmekaitseinspektsiooni poole.

Selleks, et andmesubjekti õigusi kasutada, tuleb saata digiallkirjaga taotlus aadressile dpo(at)messenger.ee

Kolmandad isikud

Teenuste osutamise huvides teeme koostööd kolmandate isikutega, kellega me võime jagada isikuandmeid Teenuste toetamiseks. Isikuandmeid võidakse jagada kolmandate isikutega, et tagada SMS sõnumite kättetoimetamine, veebimajutus ja serveriteenused, kommunikatsioon ja sisuedastamise võrgustikud (CDN), andme- ja küberturbeteenused, arveldamine ja maksete töötlemise teenused, pettuste avastamise ja vältimise teenused, veebianalüütika, e-posti kättetoimetamise ja seireteenused, sessiooni registreerimise- ja turundusteenused. Kolmandatest isikutest teenuseosutajad võivad saada vaid minimaalse hulga isikuandmeid, mis on vajalikud sõltuvalt nende konkreetsetest ülesannetest meie teenuste ja äritegevuse võimaldamisel ja toetamisel ning nad võivad neid kasutada ainult vastavatel eesmärkidel. Me võime jagada isikuandmeid kolman­datest isikutest teenuseosutajatega, kellega meil on lepingulised suhted ja kes on kohustunud järgima andmekaitseseaduses sätestatud kohustusi.

Meie Teenuste kasutamisega ettevõtte või muu juriidilise isiku heaks ja/või kui Teenuseid kasutatakse kolmandate isikute isikuandmete töötlemiseks, annate te meile tagasivõtmatu nõusoleku kasutada Teenuste osutamise eesmärkidel Kolmandast isikust teenuseosutajat meie oma ära­nägemisel.

Direct Messenger on vastutav isikuandmete töötlemise eest, mida teevad Kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kelle Direct Messenger on palganud vastava andmetöötluse jaoks kooskõlas kohaldatavate seadustega. Teatud asjaoludel võidakse meilt nõuda ka teabe jagamist kolmandate isikutega, et täita õigusnõudeid või vastata ametivõimude seaduslikele nõudmistele, aga ka meie või kolmandate isikute seadusjärgsete huvide kaitsmiseks.

Direct Messenger OÜ on maksete osas isikuandmete vastutav töötleja, edastades maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Säilitamistähtajad

Me võime säilitada teie ja kolmandate isikute isikuandmeid, mis te olete meile edastanud, kuni teie suhe meiega on aktiivne, omades kontot või nagu on muul moel vajalik teile meie Teenuste osutamiseks.

Pärast kliendisuhte lõppemist, vastavalt Kliendi valikule, me kas kustutame kõik isikuandmed või tagastame need Kliendile pärast töötlemist hõlmavate teenuste osutamise lõppemist ning kustutame olemasolevad koopiad, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab isikuandmete säilitamist. Näiteks võime me jätkata teie ja kolmandate isikute isikuandmete, mille te meile olete andnud, koopiate hoiustamist, nagu on põhjendatult vajalik meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks, teie ja meie vahel vaidluste lahenda­miseks, pettuse ja kuritarvitamise vältimiseks, meie lepingute jõustamiseks ja/või meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud konto üksikasjadega, näiteks, kuid mitte ainult: maksete andmed ja ajalugu, teave kasutajakonto kohta ja kontole üleslaaditud teave (telefoninumbrid), säilitatakse konto aktiivse kasutamise jooksul või seni, kuni andmesubjektid nõuavad andmete kustutamist, välja arvatud siis, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki kasutaja tegevuste logisid hoitakse kolm (3) kalendriaastat + jooksev aasta, et tagada teenuse aruanded ja teenuse kasutamise ajalugu või kuni andmesubjektide vastava nõudeni andmete kustutamise kohta (v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti).

Muudatused

Me võime aeg-ajalt käesolevaid andmekaitsetingimusi muuta juhtudel, kui me viime sisse uusi teenuseid või funktsioone. Käesolevate andmekaitsetingimuste muudatused jõustuvad ja neid kohaldatakse hetkest, mil need on üles laetud veebilehele smart.messenger.ee/Jazz/privacypolicy.php

Seetõttu soovitame teil aeg-ajalt seda lehte vaadata. Meie teenuste kasutamise jätkamisega või muul moel meile isikuandmete andmisega pärast seda, kui selle eeskirja parandused on rakendatud, nõustute te andmekaitsetingimuste uuendatud versiooniga.

Kontaktandmed

Teie küsimused isikuandmete töötlemise või käesolevate andmekaitsetingimuste kohta on teretulnud. Palun võtke meiega ühendust allolevatel kontaktidel:

support(at)messenger.ee

tel +372 5302 5691Privacy Policy

Direct Messenger OÜ respects the privacy and is fully committed to protect personal data and use it in accordance with legal obligations. Following Privacy Policy describes how we may process personal data and the rights available of our Customers and Data Subjects. Direct Messenger will process personal data only for the purposes set forth in this Privacy Policy.

By using any of our Services or by accessing and using the messaging platform, you signify your approval of the terms set out in this Privacy Policy, Terms & Conditions and other policies posted on our platform. Customer and Direct Messenger shall observe and comply with all applicable laws regarding personal data processing and protection.

Data processing

For us to provide our Services, to confirm your identity, contact you and invoice you, we collect such data as name, surname, company’s name, e-mail address and phone number, payment details and other information you provide us.

To be able to provide support for our Services, to better serve you and for the improvement or implementation of our Services, we process data on your account for example, phone numbers, message content and other information connected to it which you as a Customer have chosen to process in relation to the Services provided to you, which are indicated in more detail on your respective account.

As you are processing personal data in connection with our Services (e.g. you deliver messages on behalf of a company or other person), you represent that you have acquired all necessary consents or have other legal basis for the processing of personal data, including but not limited for the processing of all respective data by Direct Messenger and other third parties used by Direct Messenger for the provision of services.

Your e-mail address or phone number will be processed to send you notifications that are essential for providing our Services.

To ensure a smooth customer support experience, we process information that you provide on our platform, in e-mails or through other means of communication you have used. We use this information to provide and enhance our Services and answer any questions you may have.

Data security

We use reasonable and appropriate organizational, technical and administrative measures in accordance with applicable law to protect the confidentiality, integrity and availability of personal data.

Databases with personal information are stored on servers protected by firewalls, passwords and other necessary technical solutions to protect our servers from unauthorized system access, allowing only trusted personnel to manage our systems. Use of necessary security measures when accessing and handling the data is required. Security copies of databases are held in locked locations accessible only by authorized persons.

Direct Messenger uses HTTPS connection, which means that the computer connection with our system is encrypted. The green field of the Internet browser with a padlock icon indicates a secure connection. To verify the authenticity of the certificate press the padlock icon.

Unfortunately, no data transmission or storage system is guaranteed to be 100% secure, therefore we cannot guarantee absolute security of information. We encourage you to take care of the personal data in your possession that you process online and set strong passwords for your SMS account, limit access of your computer and browser by signing off after you have finished your session. Avoid providing us with any sensitive information which disclosure you believe could cause you substantial harm.

All of our authorized personnel involved in the processing of your and third persons’ personal data, that you have provided us, have committed themselves to confidentiality obligations and shall not access or otherwise process your personal data without your authorization if it is not for the purposes of providing you our services.

Transfer of personal data to third countries (i.e. countries which are not Members of European Union or not incorporated in the Agreement on the European Economic Area) is only allowed with the consent of the Customer unless otherwise provided by law.

Rights of Data Subject

You have the right to request access to your personal data and to correct, amend, delete, transfer or limit the use of your personal data by reaching us using the contact information provided below. Furthermore, if you believe that we have unlawfully processed your personal data you have the right to submit a complaint to the contact information provided below or to respective data protection supervisory authority – the Data Protection Inspectorate.

In order to exercise the rights of the data subject, a corresponding digitally signed application must be sent to the address: dpo(at)messenger.ee

Third parties

In order to provide you our Services we work with third parties with whom we may share personal data to support the Services. Personal data may be shared with third parties to provide SMS delivery, hosting and server co-location services, communications and content delivery networks (CDN), data and cyber security services, billing and payment processing services, fraud detection and prevention services, web analytics, email distribution and monitoring services, session recording services and marketing services. The Third Party Service Providers may only receive the minimum amount of personal data necessary, depending on their particular roles and purposes in facilitating and enhancing our services and business, and may only use it for such purposes. We may share personal data to Third Party Service Providers that we have contractual relations with, undertaken to comply with obligations set out in applicable data protection laws.

While using the Services on behalf of a company or other legal entity and/or the Services are used to process personal data of third persons, you are providing us irrevocable consent to use any Third Party Service Provider at our discretion for the purposes of providing the Services.

Direct Messenger remains responsible for the processing of personal data carried out by Third Party Service Providers that Direct Messenger has engaged with for respective data processing in accordance with applicable laws. In certain circumstances, we may also be required to share information with third parties to conform to legal requirements or to respond to lawful requests by public authorities as well as to protect our, or a third party’s lawful interests.

Direct Messenger OÜ is the controller of personal data for payments by forwarding personal data necessary for the execution of payments to the authorized processor to Maksekeskus AS.

Retention periods

We may retain your personal data and third parties’ personal data you have provided us for as long as your relationship with us is active by having an account or as otherwise needed to provide you our Services.

After terminating your relationship with us, at the choice of the Customer we will delete or return all the personal data to the Customer after the end of the provision of services relating to processing, and delete existing copies unless applicable law requires storage of the personal data. For example, we may continue to store copies of your and third persons’ personal data you have provided to us, as reasonably necessary to comply with our legal obligations, to resolve disputes between you and us, to prevent fraud and abuse, to enforce our agreements, and / or to protect our or third parties’ legitimate interests.

All personal data relating to account details such as but not limited to: payment details and history, user account information and uploaded information (such as telephone numbers) are retained for the duration of the active use of the account or until the data subjects request for data deletion, unless required otherwise by law.

All user activity logs are kept for three (3) calendar years + current year to provide service reports and service use history, or until the data subjects request for data deletion, unless required otherwise by law.

Privacy Policy changes

We may occasionally amend this Privacy Policy, in cases when we introduce new services or new features. The amendments to this Privacy Policy enter into force and are applied from the moment they have been uploaded to the page smart.messenger.ee/Jazz/privacypolicy.php

Therefore, we encourage you to check this page from time to time. By continuing to use our services or otherwise providing personal data to us, after the amendments to this policy have been implemented, you agree to the updated terms of Privacy Policy.

Contact information

Your questions regarding the processing of your personal data or to the Privacy Policy are welcome. Please contact us:

support(at)messenger.ee

tel +372 5302 5691